22. Ťažná sila, pridržiavacia sila, určenie počtu ťažných operácií

Ťažná sila

Pre určenie sily sa vychádza z faktu, že dovolené napätie v kritickom priereze musí byť menšie, ako je medza pevnosti materiálu (σv ≤ Rm), pretože v opačnom prípade (σv ≥ Rm) nedôjde k porušeniu materiálu.

Ťažná sila pre ťahanie valcových výťažkov s uvažovaním pevnosti plechu v nebezpečnom priereze sa vypočíta podľa vzorca:

Ft = L * s * Rm = π * ds * s * Rm

kde:

Ft – ťažná sila,
L – dĺžka obvodu polovýrobku (pre valcový výťažok: L = π * ds, kde ds – je stredný priemer)
s - hrúbka materiálu,
Rm – medza pevnosti materiálu.

Ft = π * ds * s * Rm ≥ π * ds * s * σv

kde:

σv – napätie na medzi pevnosti v nebezpečnom priereze rovnajúce sa 1,15 Rm.

Čítaj zvyšok »

21. Ohýbanie na lisoch – princíp a použitie

Ohýbanie je technologický proces, pri ktorom vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru. Ohýbanie je proces, ktorým dochádza k požadovanej zmene tvaru bez podstatnej zmeny prierezu, preto patrí do oblasti plošného tvárnenia. Východiskovým polotovarom pre ohýbané súčiastky sú plechy, tyče, profily. Využívajú sa pri stavbe strojov, vagónov, automobilov, lodí a i. Samotný pohyb je doprevádzaný spevnením materiálu, čím sa menia jeho pevnostné vlastnosti a následne i vlastnosti ohýbanej súčiastky. Tieto okolnosti majú za následok zníženie hmotnosti strojno-technologických celkov.

Ak ohýbanie má dať východiskovému materiálu požadované zakrivenie, hovoríme o ohýbaní. V opačnom prípade, ak chceme z ohnutého východiskového materiálu získať súčiastku s rovnou osou, hovoríme o rovnaní.

Ohýbanie na lisoch
Patrí k plošnemu tvarneniu, nástrojom je OHÝBADLO, kt. vkladáme do lisu – skladá sa z ohybníka a ohybnice. Pohyblivá časť vykonáva priamočiary pohyb.

Ohýbanie na lise

Ohýbanie na lise

Čítaj zvyšok »

20. Operácie valcovania – rozdelenie a princíp

Valcovanie sa používa v strojárskej výrobe na výrobu plochých predkovkov a hotových výkovkov s opakujúcim sa prierezom (napr. kľúčov, gulí pre guľové mlyny, čierneho náradia, krúžkov rôznych prierezov a pod.).

Valcovanie krúžkov

Krúžky s veľkým priemerom sa vyhotovujú tvarovaním voľne na tŕni alebo rozvalcovaním. Technológia valcovania (rozvalcovania) krúžkov sa používa pri tvárnení za tepla a za studena. Túto technológiu je vhodné použiť vo veľkosériovej a hromadnej výrobe, pretože náklady na jednoúčelové valcovacie zariadenie sú vysoké.

Rozvalcovanie krúžkov

Rozvalcovanie krúžkov

Čítaj zvyšok »

19. Operácie voľného kovania – rozdelenie

Voľné kovanie je taká technologická operácia, ktorou sa snažíme polotovar priblížiť tvarom i rozmerom hotovej súčiastke.
Voľné kovanie rozdeľujeme na ručné a strojné. Ručné sa kove na kovadline ručnými kováčskymi nástrojmi. Materiál sa ohrieva vo vyhni alebo v menších ohrievacích peciach. Ručné kovanie sa v súčasnosti používa veľmi málo (drobné opravy a umelecké kovanie). Strojné kovanie sa robí pod bucharmi alebo lismi.
Pre voľné kovanie sa používajú buchary. Pre kovanie výkovkov, kde sa požaduje väčšia hmotnosť barana sa používajú hydraulické lisy. Polotovarom je valcovaný materiál alebo ingot.

Technologický proces výroby výkovkov voľným kovaním je rôzny a často značne zložitý. Tvorí ho rad vhodne kombinovaných kováčskych operácií. Medzi základné operácie voľného kovania patria: ubíjanie, predlžovanie, osadzovanie, presadzovanie, prebíjanie (dierovanie), sekanie a ohýbanie.

Čítaj zvyšok »

18. Operácie pretlačovania – rozdelenie a princíp

Tvárnenie pretlačovaním je základná práca objemového tvárnenia a používame ju na výrobu i tých najzložitejších výtvarkov. V strojárskej výrobe sa táto technológia realizuje väčšinou za studena, konečný tvar strojnej súčiastky pretlačku dáva nástroj, ktorého základné funkčné časti sú pretlačnica, pretlačník.
Potrebnú tvárniacu silu, ktorou pôsobíme na kov prostredníctvom pretláčadla, vyvodzujeme lismi vhodnými na pretláčanie. Polotovar, ktorý tvárnime, spracovávame za normálnej teploty okolia. Tento spôsob nazývame pretlačovanie za studena. Pri samotnom pretlačovaní však dochádza vplyvom veľkých tlakov pri väčších rýchlostiach k vývinu tepla v samotnej pretláčanej súčasti, ktorá môže dosiahnuť teplotu až 200°C. i napriek tejto teplote, nakoľko je pod teplotou rekryštalizácie sa ti jedná o tvárnenie za studena. Stúpa tu pevnosť a tvrdosť tvárneného kovu a ťažnosť klesá.

Pretláčaním môžeme dosiahnuť veľké plastické deformácie (tvarové zmeny) bez porušenia celistvosti materiálu, nakoľko pretlačovanie prebieha za podmienok priestorového stavu napätosti, kde prevládajú tlakové napätia.

Čítaj zvyšok »

17. Operácie tlačenia – rozdelenie a princíp

Tlačenie, niekedy nazývané aj kovotlačenie alebo rotačné tvárnenie je taký spôsob tvárnenia, pri ktorom plech (prístrih) alebo plechový polovýrobok (výťažok) sa otáča okolo osi rotácie a pôsobením tlačného nástroja sa postupne posúva od stredu k okraju rotujúceho polotovaru. Výrobok, ktorý vzniká kovotlačením sa nazýva výtlačok. Kovotlačenie je združený ohyb s pretvárnením za rotácie. Ohýbanie za rotácie s prídavným tlakom na malý objem vytvára jav lokalizácie plastickej deformácie a rast tvárniteľnosti.

Aj keď je hlboké ťahanie do hĺbky prepracované, ostáva tlačenie vzhľadom na svoju výhodnosť a flexibilitu vhodným technologickým postupom výroby. Z hľadiska sériovosti je tlačenie ekonomicky výhodnejšie pri malých a stredných sériách.

Schéma tlačenia na väčší počet tlačných operácií

Schéma tlačenia na väčší počet tlačných operácií

Čítaj zvyšok »

16. Operácie ťahania – rozdelenie a princíp

Ťahaním nazývame taký technologický proces, pri ktorom z rovinného polotovaru (plechu) vytvárame priestorové (duté) telesá jednoduchých alebo zložitých tvarov. Teleso vyrobené ťahaním nazývame výťažok. Výťažok je možno urobiť na jednu alebo viac operácií (záleží na rozmeroch a tvare výťažku). Pretvorenie rovinného polotovaru na duté teleso sa realizuje v nástroji, ktorý sa nazýva ťahadlo. V praxi sa však častejšie používa výraz ťažný nástroj. Hlavné časti nástroja sú: ťažník, ťažnica, pridržiavač.

Ťahanie

 1. ťažník
 2. ťažnica
 3. pridržiavač
 4. ťahaný plech

Čítaj zvyšok »

15. Operácie ohýbania – rozdelenie a princíp

Ohýbanie je technologický proces, pri ktorom vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru. Ohýbanie je proces, ktorým dochádza k požadovanej zmene tvaru bez podstatnej zmeny prierezu, preto patrí do oblasti plošného tvárnenia.

Východiskovým polotovarom pre ohýbané súčiastky sú plechy, tyče, profily. Využívajú sa pri stavbe strojov, vagónov, automobilov, lodí a i.

Samotný pohyb je doprevádzaný spevnením materiálu, čím sa menia jeho pevnostné vlastnosti a následne i vlastnosti ohýbanej súčiastky. Tieto okolnosti majú za následok zníženie hmotnosti strojno-technologických celkov.

Podľa spôsobu pohybu nástroja vzhľadom na tvárnený materiál možno ohýbanie rozdeliť do dvoch základných skupín:

 1. Ohýbanie na lisoch – materiál sa tvárni v nástroji, ohýbadle, ktorého pohyblivá činná časť vykonáva priamočiare pohyby. Takéto ohýbanie sa v priemyselnej výrobe uskutočňuje na mechanických lisoch resp. na špeciálnych ohýbacích strojoch – ohýbačkách
 2. Ohýbanie na valcoch – nástrojom sú samotné valce, ktoré vykonávajú otáčavý pohyb

Podľa konštrukčno-technologických podmienok ohýbania môžeme ohýbanie rozdeliť na:

 • ohýbanie s malým polomerom zakrivenia pri veľkom stupni plastickej deformácie v mieste ohybu (ohýbanie do uhla)
 • ohýbanie s veľkým polomerom zakrivenia pri pomerne malom stupni plastickej deformácie rozloženom po oblúku (ohýbanie do oblúka)

Čítaj zvyšok »

14. Operácie strihania – rozdelenie a princíp

Strihanie je jedna z najčastejšie používaných operácií v strojárskej výrobe. Požíva sa pri príprave polotovarov na vystrihovanie hotových výstrižkov alebo ako pomocná operácia pri výrobe strojárskych výrobkov.

Strihanie je taká technologická operácia, pri ktorej pôsobením vonkajších síl dochádza k postupnému alebo súčasnému oddeľovaniu častí materiálu v strižných nástrojoch pozdĺž krivky strihu.

Medzi základné operácie strihania patria:

 • dierovanie (vytváranie otvorov)
 • ostrihovanie (oddeľovanie nadbytočného materiálu)
 • vystrihovanie (vystrihovanie časti materiálu)
 • prestrihovanie (čiastkové vystrihávanie materiálu)
 • nastrihovanie (čiastočné nastrihávanie materiálu)
 • pristrihovanie (dosiahnutie presnejších tvarov)
 • presné vystrihovanie
 • pretrhávanie a vysekávanie (oddeľovanie materiálu výsečníkom na podložke)

Strihanie v strihadlách:

Je to najrozšírenejší spôsob výroby výstrižkov. základné operácie – dierovanie a vystrihovanie

Strihadlo je strižný nástroj – nástroj na vyhotovenie výstrižku konkrétneho tvaru a rozmerov.

Strihanie

z – strižná vôľa

ms – strižná medzera

 1. strižník
 2. strižnica
 3. strihaný materiál (pás plechu)
 4. vystrihnutý materiál (výstrižok)

Čítaj zvyšok »

13. Rozdelenie technologických tvárniacich procesov

Tvárnenie je technologický proces, pri ktorom sa pôsobením tvárniaceho nástroja mení tvar východiskového materiálu bez odberu triesok. Tvárnenie patrí medzi progresívne výrobné technológie. Progresívnosť tvárnenia spočíva najmä v zníženej spotrebe východzieho materiálu na súčiastky alebo konštrukciu, v zlepšení mechanických vlastností východzieho materiálu v krátkych výrobných časoch, vo vysokej produkčnosti, v možnosti výroby súčiastok na hotovo a v plnej automatizácii pomocných operácií a úkonov.

Výtvarok je názov výrobku, ktorý bol zhotovený tvárnením bez ohľadu na druh tvárniacej operácie použitej pri zhotovení výtvarku.

Vo vzťahu na druh, tvar východiskového materiálu a zmeny prierezu (hrúbky), delíme tvárnenie na plošné a objemové.

 • Plošné tvárnenie je proces, pri ktorom sa dosahuje požadovaná zmena bez podstatnej zmeny prierezu (hrúbky) východiskového materiálu (väčšinou plech).
 • Objemové tvárnenie je proces, pri ktorom sa dosahuje požadovaná zmena zmenou tvaru prierezu východzieho materiálu.

Technologické tvárniace procesy možno rozdeliť podľa:

 1. teploty
 2. tepelného efektu
 3. stupňa dosiahnutej deformácie

Čítaj zvyšok »

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!