27. Vzájomné pôsobenie nástroj – obrobok (pohyby pri sústružení, prierez rezu)

Sústruženie

Z technologického hľadiska možno sústruženie pokladať za základný spôsob obrábania, pretože sa na skladbe strojového obrábania zúčastňuje takmer 30. percentami. Sústruženie má totiž všestranné použitie, pretože ním možno obrábať rozličné vonkajšie aj vnútorné rotačné plochy valcovité, čelné rovinné, kužeľovité, tvarové, guľovité, skrutkovité a iné.

 • rezanie obvykle nástrojom s jednou reznou hranou
 • zaraďuje sa medzi najjednoduchšiu formu rezania
 • je najrozšírenejšia operácia trieskového obrábania
 • najrozšírenejšia metóda v strojárskej praxi
 • pri sústružení sa otáča obrobok a nástroj sa obyčajne pohybuje priamočiaro
 • hlavný rezný pohyb – vykonáva ho obrobok, je to rotačný pohyb a obvodová rýchlosť obrobku je totožná s reznou rýchlosťou.
  νc = π.D.n/1000 (m/min-1)

  D – priemer obrobku (mm)
  n – otáčky (min-1)
 • posuvný pohyb – posuv je priamočiary a koná ho nástroj – je daný dráhou noža na 1 otáčku – f [mm]
 • prísuvom sa nastavuje hĺbka rezu ap
Sústruženie - plochy obrábania a posuv na jednu otáčku

Sústruženie - plochy obrábania a posuv na jednu otáčku

Pohyby pri rezaní

Pohyby pri rezaní

Rezné podmienky pri obrábaní sú dané vzájomným pohybom nástroja a obrobku. Tento relatívny pohyb medzi nástrojom a obrobkom je rezný pohyb; ve je výsledný pohyb, ktorý sa skladá z vektora hlavného pohybu vc a vektora posuvu vf.

ve=√(vc2+vf2)

 1. pozdĺžne – prísuv je daný nastavením nástroja v smere kolmom na os obrobku, posuvná rýchlosť je rovnobežná s osou
 2. priečne (čelné) – prísuv je rovnobežný s osou obrobku

Hlavné spôsoby sústruženia:

 • posuvné sústruženie
 • čelné sústruženie
 • sústruženie tvarových plôch

- Všetky spôsoby sa líšia smerom vedľajšieho pohybu nástroja, čiže posuvom.

Parametre odrezávanej vrstvy

Parametre odrezávanej vrstvy

ap= (D-D0)/2

ap- hĺbka rezu

f – posuv – je priamočiary a koná ho nástroj – je daný dráhou noža na 1 otáčku

Plocha rezu alebo priemer triesky je charakterizovaný geometrickými parametrami:

h - hrúbka odrezávanej vrstvy

b – šírka odrezávanej vrstvy

Rezné nástroje sú vlastne sústružnícke nože. Nože majú jednoduché tvary, sú lacné a nenáročné na údržbu. Charakteristickými prvkami nožov je tvar rezného klina, materiál reznej časti a prierez telesa noža. Sústružnícke nože na bežné práce sú normalizované.

Každý rezný nástroj sa skladá:

 • z pracovnej časti – rezný klin
 • z telesa nástroja – slúži na upínanie nástroja v obrábacom stroji

Čelná plocha Aγ – plocha, po ktorej odchádza trieska.
Chrbtová plocha Aα:
- hlavná- plocha priklonená k reznej ploche
- vedľajšia- je priklonená k obrobenej ploche
S – hlavná rezná hrana, prienik hlavnej chrbtovej plochy a roviny čela,
S´- vedľajšia rezná hrana – prienik vedľajšej chrbtovej plochy a roviny čela,
H – hrot, časť reznej hrany medzi hlavnou a vedľajšou reznou hranou,

Ortogonálny systém:
Pr – základná rovina, ktorá je kolmá na vektor reznej rýchlosti
Ps – rovina hlavnej reznej hrany, je kolmá na Pr a prechádza reznou hranou, resp. bodom reznej hrany
Ps´ – rovina vedľajšej reznej hrany
Po – ortogonálna rovina -
je kolmá na Pr a na Ps
PfRovina bočná - je rovnobežná so smerom rýchlosti posuvu a je kolmá na Pr
PpRovina zadná – je kolmá na Pr a kolmá na Pf
Pn – normálová rovina

Uhly v rovine Pr:
κr – hlavný uhol nastavenia nástroja
κr´ – vedľajší uhol nastavenia nástroja
εr – uhol hrotu
- pri obrábaní ovplyvňujú pevnosť reznej hrany a veľkosť zložiek sily
κr + κr´+ εr = 180°

Uhly v Po:
α0 – uhol chrbta
β0 – uhol čela
γ0 – uhol rezného klina
- ovplyvňujú trenie na chrbtovej ploche nástroja, rezný odpor a pevnosť rezného klina.
α0 + β0 + γ0 = 90°

uhol v Ps:
λs – uhol sklonu reznej hrany, vplýva na smer odvodu triesky. λs je kladné, keď hrot nástroja je najvyšším bodom reznej hrany. λs je záperné ak je hrot najnižším hrotom reznej hrany.

Viac o sústružení v téme č. 26. Charakterizujte metódy výroby rotačných plôch (sústruženie, vŕtanie)Počet komentárov: 1 k téme “27. Vzájomné pôsobenie nástroj – obrobok (pohyby pri sústružení, prierez rezu)”

 1. ja:

  uhol beta o je uhl rezného klina

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!