18. Operácie pretlačovania – rozdelenie a princíp

Tvárnenie pretlačovaním je základná práca objemového tvárnenia a používame ju na výrobu i tých najzložitejších výtvarkov. V strojárskej výrobe sa táto technológia realizuje väčšinou za studena, konečný tvar strojnej súčiastky pretlačku dáva nástroj, ktorého základné funkčné časti sú pretlačnica, pretlačník.
Potrebnú tvárniacu silu, ktorou pôsobíme na kov prostredníctvom pretláčadla, vyvodzujeme lismi vhodnými na pretláčanie. Polotovar, ktorý tvárnime, spracovávame za normálnej teploty okolia. Tento spôsob nazývame pretlačovanie za studena. Pri samotnom pretlačovaní však dochádza vplyvom veľkých tlakov pri väčších rýchlostiach k vývinu tepla v samotnej pretláčanej súčasti, ktorá môže dosiahnuť teplotu až 200°C. i napriek tejto teplote, nakoľko je pod teplotou rekryštalizácie sa ti jedná o tvárnenie za studena. Stúpa tu pevnosť a tvrdosť tvárneného kovu a ťažnosť klesá.

Pretláčaním môžeme dosiahnuť veľké plastické deformácie (tvarové zmeny) bez porušenia celistvosti materiálu, nakoľko pretlačovanie prebieha za podmienok priestorového stavu napätosti, kde prevládajú tlakové napätia.

Základné spôsoby pretlačovania:

Spätné pretlačovanie
Pri spätnom pretlačovaní tečie materiál proti smeru pohybu pretlačníka. Vložený polotovar najprv vyplní spodnú dutinu pretlačnice. Samotné dno je buď uzavreté alebo sa v ňom nachádza vyhadzovač. Pretlačník vniká do polotovaru a vytvára v ňom dutinu s požadovanou hrúbkou dna „a“. Prebytočný materiál pritom tečie prierezom medzikružia (medzerou medzi pretlačníkom a pretlačnicou). Spätné pretlačovanie sa používa pri výrobe nádob a puzdier.

Dopredné pretlačovanie
Pri doprednom pretlačovaní je polotovar vložený do pretlačnice tlačený v smere pohybu pretlačníka. Pretlačník pri pohybe do pretlačnice uzatvára jeho otvor a materiál je nútený tiecť v smere pretlačníka. Konečný tvar pretlačovaného materiálu je daný tvarom pretlačnice a hĺbkou vniknutia pretlačníka do pretlačnice. Tento spôsob sa používa pri výrobe pretlačkov, ktorých prierez nie je konštantný a mení sa.

Dopredné pretlačovanie

Dopredné pretlačovanie

 1. počiatočný stav polovýrobku
 2. konečný tvar pretlačku
 3. pretlačnica
 4. pretlačník
 5. vyrážač
 6. tŕň

Združené pretlačovanie
Pretlačovanie združené vzniká kombináciou pretlačovania spätného a dopredného. Materiál sa pohybuje jednak dopredu pred čelom pretlačníka a proti pohybu. Tu sa riadime zásadou, že stupeň deformácie v spodnej časti vytvorený na dne pretlačnice, musí byť menší ako v hornej časti, ktorú pretlačí pretlačník. V opačnom prípade by nedošlo k vyplneniu dna materiálom.

Pretlačovanie stranové
Stranové pretlačovanie sa uskutočňuje v delenej pretlačnici, aby bolo možné pretlačok vybrať z nástroja. Tlakom horného a spodného pretlačníka vniká materiál do medzery kolmo na smer pôsobenia pretlačníka. Takto sa vyhotovujú súčiastky s výstupkami po obvode.

Vtlačovanie
Vtlačovaním sa vyrábajú tvárnením funkčné tvary dutín nástrojov za účelom výroby samotnej dutiny a zvýšenia jej životnosti. Týmto spôsobom sa vyrábajú hlavne razidlá metódou tzv. punca.Počet komentárov: 1 k téme “18. Operácie pretlačovania – rozdelenie a princíp”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Operácie pretlačovania – rozdelenie a princíp [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!